Scientific Big Data

Indexed in
ISSN 2604-6083

  Submit Manuscript

Communications to Congresses / Medicine and Health Sciences

Projecte d’atenció comunitària per a millorar la salut musculo-esquelètica mitjançant xerrades i sessions informatives

Authors: Joaquima Fernandez Martínez, Jordi Jové Monné, Marta Montolio Rodriguez, Dolors Sentís Sahún

Keywords: Primary care. Modalities of physical therapy. Community. Therapeutic exercise. Rehabilitation

Keywords ES: Atenció primària. Modalitats de teràpia física. Comunitària. Exercici terapèutic. Rehabilitació

Abstract: In rural areas, physiotherapy treatments are more difficult to do due to population dispersion and work activities they do. Therefore, the primary care physiotherapist (AP) must be in contact with all the communities in order to improve the health of the population through the relevant physiotherapeutic activities and bring them closer to the population (Centers civic, homesteads, ...).

Abstract ES: A les àrees rurals, els tractaments de fisioteràpia són més dificultosos per fer degut a la dispersió poblacional i les activitats laborals que realitzen. Per tant, el fisioterapeuta d’atenció primària (AP), ha d’estar en contacte amb tots els estaments de la comunitat per tal de poder millorar la salut de la població mitjançant les actuacions fisioterapèutiques pertinents i acostar-les a la població (Centres cívics, casals,...).You need to be registered: REGISTER HERE