Scientific Big Data

Indexed in
ISSN 2604-6083

  Submit Manuscript

Communications to Congresses / Medicine and Health Sciences

Paràmetres radiològics associats a la Síndrome de Dolor Femoropatel·lar en genoll preprotèsic: estudi prospectiu observacional

Authors: Clàudia Galdeano Godoy, Arantxa Varea Cayuela

Keywords: Femoropatellar pain. Preprosthetic knee. Radiological parameters. Pain measures

Keywords ES: Dolor femoropatel·lar. Genoll preprotèsic. Paràmetres radiològics. Mesures de dolor

Abstract: It has been seen in scientific literature that there are different radiological parameters associated with anterior knee pain. The main objective of this study was to determine the relationship between different radiological parameters and a greater femoropatellar pain in geriatric population. The secondary objectives of this study were to assess the interobserver correlation when measuring the different radiological parameters and to correlate three different pain measures (Visual Analogue Scale (VAS), Patellar Score and pressure algometry).

Abstract ES: S’ha vist a la literatura científica que hi ha diferents factors radiològics que podrien estar associats amb el dolor a la cara anterior del genoll. L’objectiu principal d’aquest estudi era determinar la relació de diferents paràmetres radiològics amb un major dolor femoropatel·lar en població geriàtrica. Els objectius secundaris de l’estudi eren observar la correlació interobservador en la mesura dels diferents factors radiològics i correlacionar tres mesures de dolor Escala Visual Analògica (EVA), Patellar Score i algometria de pressió).

Clàudia Galdeano Godoy
Email: claudiagaldeanogodoy@gmail.com
Affiliation: --------
Arantxa Varea Cayuela
Email: avareac@gmail.com
Affiliation: --------