Scientific Big Data

Indexed in
ISSN 2604-6083

  Submit Manuscript

Communications to Congresses / Medicine and Health Sciences

Radiological parameters associated with Patellofemoral Pain Syndrome in preprosthetic knee: prospective observational study

Paràmetres radiològics associats a la Síndrome de Dolor Femoropatel·lar en genoll preprotèsic: estudi prospectiu observacional

Authors: Clàudia Galdeano Godoy, Arantxa Varea Cayuela

Keywords: Femoropatellar pain. Preprosthetic knee. Radiological parameters. Pain measures

Keywords ES: Dolor femoropatel·lar. Genoll preprotèsic. Paràmetres radiològics. Mesures de dolor

Abstract: It has been seen in scientific literature that there are different radiological parameters associated with anterior knee pain. The main objective of this study was to determine the relationship between different radiological parameters and a greater femoropatellar pain in geriatric population. The secondary objectives of this study were to assess the interobserver correlation when measuring the different radiological parameters and to correlate three different pain measures (Visual Analogue Scale (VAS), Patellar Score and pressure algometry).

Abstract ES: S’ha vist a la literatura científica que hi ha diferents factors radiològics que podrien estar associats amb el dolor a la cara anterior del genoll. L’objectiu principal d’aquest estudi era determinar la relació de diferents paràmetres radiològics amb un major dolor femoropatel·lar en població geriàtrica. Els objectius secundaris de l’estudi eren observar la correlació interobservador en la mesura dels diferents factors radiològics i correlacionar tres mesures de dolor Escala Visual Analògica (EVA), Patellar Score i algometria de pressió).


Citation: Clàudia Galdeano Godoy, Arantxa Varea Cayuela. Paràmetres radiològics associats a la Síndrome de Dolor Femoropatel·lar en genoll preprotèsic: estudi prospectiu observacional. https://:doi.org/10.24175/sbd.2018.000151
Received: January 01, 1970  Accepted: January 01, 1970  Published: November 28, 2018
Copyright: © 2018 Galdeano Godoy et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY-NC), which allows, distribution, reproduction in any medium, provided the original author and source are credited and non-commercial use.
Funding: I certify that no funding has been received for the conduct of this study and/or preparation of this manuscript.
Conflicts of Interest: I have no conflicts of interest to declare

Original documents
Paràmetres radiològics associats a la Síndrome de Dolor Femoropatel·lar en genoll preprotèsic: estudi prospectiu observacional

Clàudia Galdeano Godoy*, Arantxa Varea Cayuela*

Universitat Autònoma de Barcelona

*Ambdues autores han contribuït per igual a la redacció d'aquest manuscrit

Paraules clau: Dolor femoropatel·lar. Genoll preprotèsic. Paràmetres radiològics. Mesures de dolor.

Introducció

S'ha vist a la literatura científica que hi ha diferents factors radiològics que podrien estar associats amb el dolor a la cara anterior del genoll. L'objectiu principal d'aquest estudi era determinar la relació de diferents paràmetres radiològics amb un major dolor femoropatel·lar en població geriàtrica. Els objectius secundaris de l'estudi eren observar la correlació interobservador en la mesura dels diferents factors radiològics i correlacionar tres mesures de dolor (Escala Visual Analògica (EVA), Patellar Score i algometria de pressió).

Mètodes

Es va realitzar un estudi prospectiu observacional amb 200 pacients programats per ser intervinguts de pròtesi total de genoll. Els paràmetres radiològics van ser mesurats per dues observadores de manera independent a partir de l'estudi radiològic previ al procediment quirúrgic, que incloïa 4 projeccions: 1) telemetria en càrrega de les dues extremitats, 2) projecció de Rosenberg, 3) projecció lateral i 4) projecció axial. Per tal de mesurar el dolor, es van utilitzar els següents paràmetres: EVA, Patellar Score i algometria de pressió del genoll afecte. Pel que fa a l'anàlisi estadístic, es va calcular: el coeficient de correlació intraclasse (CCI) per valorar la correlació interobservador; la correlació de Pearson i el test no paramètric de Kruskal-Wallis per avaluar la relació entre els paràmetres radiològics i les mesures de dolor, i la correlació de Pearson per valorar la correlació entre les diferents mesures de dolor.

Resultats

Es van observar valors significatius de correlació de les variables gruix de la patel·la (p=0.01) i offset posterior (p=0.03) amb el Patellar Score. La resta de paràmetres radiològics van presentar valors no significatius de correlació amb les diferents mesures de dolor. El CCI en tots els paràmetres radiològics va ser elevat (CCI>0.95), a excepció de l'offset anterior (CCI=0.76) i posterior (CCI=0.80) que, malgrat tenir una correlació més baixa, no va ser significativa. Pel que fa a les diferents mesures de dolor, es van observar valors significatius de correlació entre totes elles excepte entre l'algometria de pressió i els EVAs (p>0.01), tant en repòs, al caminar com al pujar escales.

Conclusions: Només el gruix de la patel·la i l'offset posterior estan relacionats amb un major dolor femoropatel·lar. Secundàriament, l'estudi va presentar una alta correlació interobservador en els diferents paràmetres radiològics. Per últim, hi ha una correlació significativa entre totes les mesures de dolor analitzades excepte entre l'algometria de pressió i els EVAs.